Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap Stedium B.V. te Amersfoort

Stedium BV is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67841872.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stedium BV opgestelde aanbiedingen en tussen haar en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Definitie
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: een opdracht tot het verlenen van diensten in de ruimste zin met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst betreffende onroerend goed.

II AANVANG EN EINDE OPDRACHT

 1. Indien aan Stedium BV een opdracht wordt verstrekt, komt een overeenkomst tot het verrichten van diensten tot stand (waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn), op het moment dat Stedium BV de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, dan wel met de uitvoering van het werk aanvangt.
 2. Een opdracht loopt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en eindigt slechts door:

– vervulling door Stedium BV;

– intrekking door de opdrachtgever;

– teruggave door Stedium BV.

Stedium BV heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst via door haar verleende diensten tot stand is gekomen. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor de beëindiging van een opdracht geldt de datum, waarop Stedium BV respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in de mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten en courtage in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel IV.

III UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Verplichtingen van Stedium BV

 1. Stedium BV voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen, mag Stedium BV de werkzaamheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, door anderen, onder haar verantwoording, laten uitvoeren. De gegevens en informatie, die Stedium BV in het kader van de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stelt, zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle informatie wordt vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen verstrekt. Stedium BV draagt zorg voor een zorgvuldige samenstelling van de door haar ter beschikking gestelde informatie, doch kan niet instaan voor de juistheid ervan.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Stedium BV bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt ten aanzien van het object van de opdracht geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Stedium BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hij brengt buiten Stedium BV om dienaangaande evenmin overeenkomsten tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

 1. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Stedium BV in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Een dergelijke volmacht dient uitdrukkelijk aan de opdracht te worden verbonden, dan wel in een later stadium te worden verstrekt.

IV HONORARIUM

Courtage

 1. De opdrachtgever is aan Stedium BV de overeengekomen courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Stedium BV verleende diensten.
 2. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht, maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel III.6 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Stedium BV aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht.
 3. Stedium BV behoudt onverminderd recht op courtage indien een tot stand gekomen overeenkomst door toerekenbaar tekortschieten van één der contractspartijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt. Bij overeenkomsten waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij één van de partijen of beiden de betreffende voorwaarden niet overeenkomstig de strekking hanteren.De opdrachtgever is niet bevoegd tot compensatie, opschorting of verrekening.
 4. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 5. Ingeval Stedium BV door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening moet brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de op basis van dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
 6. De courtage is verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kosten

 1. Tenzij anders is overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten en eventueel de reis- en verblijfkosten die Stedium BV ten behoeve van de opdracht maakt. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggave of anderszins.
 2. De opdrachtgever die een opdracht intrekt of opschort is gehouden de door Stedium BV gemaakte kosten te vergoeden.

Financiering

 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van een krediet, wordt onder krediet verstaan:
 2. het bedrag van een uit hoofde van een geldleningsovereenkomst/aanbieding/ offerte verstrekte c.q. te verstrekken geldlening;
 3. kredietlimiet/hoofdsom.

Koop en verkoop

 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van een koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
 2. het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeen komen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.;
 3. Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een rentevergoeding: de waarde welke aan de onroerende zaak wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
 4. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten, één en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
 5. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal of erfpachtgrond: het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis.
 6. bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: de, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerende goed van de vennootschap;
 7. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient de courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

Algemeen

 1. De met Stedium BV overeengekomen courtage en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting, verschotten en onkosten, zoals bijvoorbeeld advertentiekosten, kadastrale kosten en dergelijke.
 2. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en Stedium BV anders zijn overeengekomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van verschotten en gemaakte onkosten.
 3. Betaling van het door opdrachtgever aan Stedium BV verschuldigde dient te geschieden binnen 14 dagen nadat dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Stedium BV gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een rente van 1% per maand, zomede alle door haar gemaakte kosten tot inning van het verschuldigde bedrag, in rekening te brengen onverminderd haar verder toekomende rechten. Stedium BV kan ervoor kiezen de buitengerechtelijke kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

V AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien en voor zover vast komt te staan dat Stedium BV toerekenbaar tekort is geschoten in haar verplichtingen die voortvloeien uit een aan haar door de opdrachtgever verstrekte opdracht dan is Stedium BV slechts aansprakelijk tot de hoogte van de door opdrachtgever aan Stedium BV betaalde tegenprestatie voor de verrichte diensten, tenzij de schade valt onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Stedium BV. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van Stedium BV beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van die aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Stedium BV op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering draagt.

VI SLOTBEPALING

 1. Op alle opdrachten die aan Stedium BV worden verstrekt en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter te Utrecht, tenzij deze geschillen behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer 32106612. De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij het kantoor van Stedium BV en staan op de website van Stedium BV (www.stedium.nl) en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Transparant – Deskundig – Creatief – Onafhankelijk